Consultancy in Nederland

Het Centrum Media & Gezondheid adviseert organisaties bij het ontwerpen, implementeren en onderzoeken van crossmediale communicatietrajecten rondom diverse maatschappelijke onderwerpen (gezonde leefstijl, sociale tolerantie, duurzaamheid etc.).
 

	
Martine Bouman - slotbijeenkomst: Stuurgroep Toekomstverkenning Voeding en Geneesmiddelen (2013) Martine Bouman - slotbijeenkomst: Stuurgroep Toekomstverkenning Voeding en Geneesmiddelen (2013) Slotdocument: Stuurgroep Toekomstverkenning Voeding en Geneesmiddelen Slotdocument: Stuurgroep Toekomstverkenning Serious Gaming

Foto's & Afbeeldingen

Consultancy in Nederland

Het Centrum Media & Gezondheid adviseert organisaties bij het ontwerpen,  implementeren en onderzoeken van crossmediale communicatietrajecten rondom diverse maatschappelijke onderwerpen (gezonde leefstijl, sociale tolerantie, duurzaamheid etc.).

Voor de volgende organisaties in Nederland hebben we onder andere op maat gesneden adviezen en trajecten ontwikkeld:
 • VeiligheidNL (2018). Uit onderzoek blijkt dat jongeren die niet in Nederland zijn opgegroeid meer risico lopen op verdrinking. Zij zijn vaak minder zwemvaardig en niet bekend met de Nederlandse water- en zwemcultuur. Aandacht voor deze risicogroep is daarom cruciaal. Op advies van het Centrum Media & Gezondheid heeft VeiligheidNL ervoor gekozen om nieuwkomers zelf te laten vloggen over het thema zwemveiligheid. Yasir uit Somalië, Muayad uit Syrië en Robiel uit Eritrea spelen de hoofdrol in de serie ‘Yasir Hierrr’. De drie vrienden maken van alles mee in Nederland en komen op allerlei plekken in aanraking met zwemwater.
 • RIVM (2018). Op 24 juni presenteerde het RIVM een rapport over de dalende vaccinatiegraad, een ontwikkeling die al enkele jaren plaatsvindt en ook in 2017 heeft doorgezet. Het Centrum Media & Gezondheid maakte deel uit van een speciale adviescommissie vaccinatiebereidheid die vanuit een sociaalwetenschappelijk perspectief de mogelijke oorzaken in kaart bracht en aanbevelingen heeft gedaan. Het rapport ‘In gesprek over vaccinatie’ onder voorzitterschap van prof. dr. Erwin Seydel is inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer.
 • RIVM/Centrum Gezond Leven (2014). Het Centrum Gezond Leven (CGL) heeft aan het Centrum Media & Gezondheid (CMG) gevraagd om met behulp van input, visie en expertise van de leden van het Kernteam Social Media een visiedocument te ontwikkelen voor het gebruik van social media voor gezondheidsbevordering bij jongeren. Het eindresultaat is een document met een groot draagvlak, waar het kernteam zich in herkent, dat kwalitatief sterk is en waar Gezondheidsbevorderende Instellingen (GBI’s) mee aan de slag kunnen.
 • KWF Kankerbestrijding (2013):  Het CMG adviseerde het KWF bij gesprekken met een filmproducent en televisieomroep over een Nederlandse adaptatie en vertoning van  een populaire Amerikaanse dramaserie over kanker.
 • Stichting Toekomstbeeld der Techniek (2011-2013): Het CMG heeft deelgenomen en geadviseerd in de Stuurgroep Toekomstverkenning Voeding en Geneesmiddelen. Hierbij is gekeken naar de specifieke rol van voeding bij het ontstaan van veel ziekten en de rol die geneesmiddelen kunnen spelen bij het voorkomen ervan. Welke trends en onzekerheden van nu zouden een rol kunnen spelen bij het voorkomen van ziekte in de toekomst? En dan specifiek op het vlak van voeding en geneesmiddelen. Klik hier voor het slotdocument: E. Willemse (2013): Aspirine op je brood, Voeding en geneesmiddelen in de toekomst, STT. The Hague, The Netherlands.
 • Stichting Toekomstbeeld der Techniek (2009-2011): Het CMG heeft deelgenomen en geadviseerd in de Stuurgroep Toekomstverkenning Serious Gaming. Voor de toekomstverkenning is gekeken naar de functie die serious games vervullen, hoe serious games passen in ‘the grand scheme of things’, hoe ze gebruikt worden en wat hun plek en rol is? Er is uitgegaan van drie hoofdfuncties: Games als social objects; Games als ontwikkelingsinstrument en Gameficatie van het alledaagse. In het slotdocument is per type serious game een schets gegeven van de belangrijkste kenmerken, de trends en de uitdagingen, en relevante technologische ontwikkelingen. Klik hier voor het slotdocument: M. Copier et al. (2012): Serious Games, Playful Business, STT. The Hague, The Netherlands.
 • Nationaal Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (1999-2010):  Het CMG heeft het  externe projectleiderschap op zich genomen van het dagelijks televisieprogramma Nederland in Beweging. Ze heeft in opdracht van het NISB en de samenwerkingspartners mede het programmaformat ontwikkeld, de briefing voor de producent verzorgd, de co-productieonderhandelingen gevoerd met de omroepen en de externe coördinatie op zich genomen. Nederland in Beweging!-tv is ontstaan als coproductie van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (en daarvoor NOC*NSF) en MAX (vanaf 2010) en is geproduceerd door I-Care (voorheen Medical Multi Media). Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) trad in deze op als coördinator en vertegenwoordiger namens het Ministerie van VWS en landelijke gezondheidsbevorderende organisaties: Nederlandse Hartstichting, Hersenstichting Nederland, KWF Kankerbestrijding, Reumafonds, Astma Fonds, Diabetes Fonds, ANBO, Nationaal Ouderenfonds en Maag Lever Darm Stichting.
 • Nederlands Nationaal Olympisch Committee (NOC*NSF) (2008): Het CMG heeft op verzoek van NOC*NSF gesprekken gevoerd met mediapartners over een mogelijke samenwerking en lange termijn televisieaandacht voor gehandicaptensport. De vraag was hoe de aandacht in de media voor de Gehandicapten (Top)Sport in de periode na  de Paralympics 2008 in Beijing kon worden vastgehouden in de aanloop naar de Paralympics  2012 in London en hoe daarna een en ander gecontinueerd zou kunnen worden.
 • Transmuraal Netwerk Midden-Holland (2008/2009): Het project STEM is een acroniem voor Sterven op je Eigen Manier en wil een open dialoog starten onder het algemene publiek en zorgverleners over de kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Het Centrum Media & Gezondheid (CMG) heeft als strategisch partner meegedacht en een rol gespeeld in de communicatiestrategie van de publiekscampagne. Hiervoor ontwikkelde het CMG een strategisch communicatieplan. In het STEM project gaat het om een eigen keuze voor het sterven met de zorg en de begeleiding die bij elk mens past en op de plek die men zelf kiest. De zorg dient onderdeel uit te maken van het dagelijks leven. Op basis van voorstudies is binnen het STEM-project een onderscheid gemaakt tussen wat de zorgsector voor mogelijkheden biedt op het terrein van ondersteuning en begeleiding in de laatste levensfase en wat de wensen van de patiënten/cliënten zijn. Het streven was om vraag en aanbod te verhelderen en dichter bij elkaar te brengen. Bij de realisatie hiervan zijn innovatieve en vernieuwende methoden en benaderingswijzen  toegepast voor vijf doelgroepsegmenten: de pro-actieven, de onbevangenen, de socialen, de vertrouwenden en de rationelen. Deze door Motivaction ontwikkelde vijf segmenten of profielen vormden de basis en ingang voor het communiceren met het algemene publiek. De publiekscampagne bestond uit een offline en online gedeelte (www.doodgewoonbespreekbaar.nl).
 • ZonMw (2008/2009):  Het CMG heeft op verzoek van de ZonMw Programmacommissie Landelijke Leefstijlcampagnes (LLC) een kwaliteitsontwikkelingtraject uitgevoerd. Op basis van onderzoeken en gesprekken met de Gezondheidsbevorderende Instellingen (GBI’s) die leefstijlcampagnes ontwikkelden en uitvoerden zijn door het CMG aanbevelingen gedaan voor kwaliteitsverbeteringen en beïnvloeding van de determinanten voor kwaliteit.
 • Sensoor Zuidholland (2009): Sensoor is de nieuwe naam voor SOS Telefonische Hulpdienst en is de grootste organisatie in Nederland die emotionele ondersteuning op afstand biedt. In 2008 werd het 50-jarig jubileum gevierd.  Sensoor Zuid Holland Zuid Midden (ZHZM) in Rotterdam wilde haar positie binnen de preventie en stepped-care keten bepalen en een nieuwe koers gaan varen. Om deze nieuwe koers te ontwikkelen heeft het Centrum Media & Gezondheid een viertal strategische gespreksbijeenkomsten georganiseerd en een visiedocument geschreven. Met als doel het verhelderen van de positie van Sensoor en het ontwikkelen van een midden- en lange termijn strategie voor het toepassen van innovatieve en vernieuwende communicatiemethoden en benaderingswijzen.  
 • GGD Amsterdam (2007-2008): Het CMG heeft op verzoek van de GGD Amsterdam (cluster EDG) geadviseerd over de opzet van het evaluatieonderzoek naar de Safe Seks Comedy Show. In deze avondvullende Safe Seks Comedy Show zijn thema’s rondom seksueel gedrag en tienerzwangerschap behandeld aan de hand van rap, comedy, zang, en spoken word. Uniek was de grote betrokkenheid van de jongeren uit de doelgroep.
 • ZonMw (2007-2008): Het CMG heeft de rol van voorzitter van de eindredactie op zich genomen voor het maken van een inspiratiebundel over leefstijlcampagnes. Het doel hiervan was om kennis en ervaring over het plannen en uitvoeren van (leefstijl)campagnes beschikbaar stellen aan derden. De inspiratiebundel legt een accent op praktische voorbeelden van leefstijlcampagnes, de dilemma’s en belemmeringen en hun oplossingen. Dit heeft geresulteerd in het kleurrijke en prettig leesbare boek ‘Leefstijlcampagnes in de schijnwerpers’ (zie link).
 • Nederlandse Hartstichting (2006-2007):  Het CMG heeft op verzoek van de Nederlandse Hartstichting, het projectleiderschap van het interactieve project Je Echte Leeftijd (internet, televisie en publicitaire acties) op zich genomen. Je Echte Leeftijd  is destijds uitgezonden door SBS6 en geproduceerd door Eye Works in samenwerking met het interactieve mediabedrijf Advance Concepts B.V. In de tv-serie Je Echte Leeftijd werd getoond (o.a. door de diëtiste Sonja Bakker en cardioloog dr. René Sprangers) hoe mensen hun levensverwachting naar boven kunnen bijstellen als zij gezonder gaan leven. Je Echte Leeftijd was naast een succesvol tv-programma ook een interactief gezondheidsplatform waar mensen konden testen hoe jong of oud ze werkelijk zijn, op basis van hun huidige leefpatroon. Via een deskundige test op www.jeechteleeftijd.nl was te zien hoe oud je lichaam werkelijk is. Het interactieve concept van Je Echte Leeftijd had  ruim 1,7 miljoen deelnemers. De Nederlandse Hartstichting wilde een meerwaarde creëren door een koppeling te bewerkstelligen tussen Je Echte Leeftijd en de Gezond Leven Check.   Aan de hand van de door het CMG ontwikkelde en uitgeteste mediamapping model zijn de verschillende stappen in de samenwerking tussen de Nederlandse Hartstichting  en Advance Concepts B.V. doorlopen en begeleid.
 • Valtat International Productions (VIP) (2006): VIP heeft destijds het initiatief genomen om in een multimediaal project te ontwikkelen. Als hoofdmedium werd gekozen voor een twaalfdelige televisiedramaserie. Het centrale thema in deze serie was het bevorderen van raciale tolerantie en het aandacht schenken aan religieus islamitisch activisme in al haar verschijningsvormen. Om de effectiviteit van het project zo optimaal mogelijk te maken en  het project te voorzien van een wetenschappelijke onderbouwing en begeleiding  heeft het  Centrum Media & Gezondheid op verzoek van de initiatiefnemers voor dit project een Entertainment-Education (EE) interventieplan geschreven.  
 • Nederlands Instituut voor Sport en Beweging 'Flash' campagne (2004): Het CMG heeft het Nederlands Instituut voor Sport en Beweging (NISB) strategisch en wetenschappelijke geadviseerd in de opzet van de massamediale campagne 'Flash', waarin het belang van dagelijks bewegen en sporten werd benadrukt. Belangrijke aspecten waarover het CMG adviseerde waren het doelgroep- en effectonderzoek van deze campagne.
 • ZonMw (2001): Het CMG heeft in samenwerking met de Universiteit van Maastricht  een begeleidend evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de samenwerking rondom het multimediaal tv-project Gezondheidsplein. Doel daarvan was onder meer om vast te kunnen stellen of er voor VWS aan het eind van het experiment voldoende argumenten zijn om de medewerking met de AVRO voort te zetten. Onderzoek naar samenwerkingsprocessen heeft plaatsgevonden door middel van diepteinterviews onder de diverse actoren: de AVRO, de programmaredactie,  Medical Multi Media (MMM), vertegenwoordigers van inhoudelijke veldorganisaties, en VWS/DVC. Aan de hand van Intervention Mapping is via interviews met de betrokkenen en analyse van de programma's een nauwkeurig beeld ontstaan van de gekozen doelen en de toegepaste methoden en strategieën, gerelateerd aan de empirische en theoretische evidentie. 

Focus

Media production
Research
Training and Capacity Building
Consultancy